Privacy Policy

------------- SR -------------

Članak I - Izjava o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka


NCS FASHION GROUP DOO se obvezuje zaštititi osobne podatke kupaca prikupljajući samo nužne podatke potrebne za ispunjenje naših obveza; obavještava kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje korisnicima mogućnost korištenja njihovih podataka, uključujući mogućnost odlučivanja hoće li se njihovo ime ukloniti s popisa koji se koristi u marketinškim kampanjama. Svi podaci kupaca strogo se čuvaju i dostupni su samo zaposlenicima koji ih trebaju. Svi sadašnji i budući zaposlenici NCS FASHION GROUP DOO i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela privatnosti.

Email marketing (Newsletter): S vašim dopuštenjem, možemo vam slati e-poštu o našoj trgovini, novim proizvodima i drugim promjenama. Svaki korisnik ima priliku pretplatiti se na naš newsletter prilikom registracije. Ako niste registrirani korisnik ili kupac, a još uvijek želite primati naše obavijesti, možete se pretplatiti na naš newsletter koji se nalazi na donjem desnom dijelu početne stranice. Svaki korisnik ima mogućnost odjaviti se s našeg newslettera u bilo koje vrijeme kontaktirajući nas na ncsfashiongroup@gmail.com.

Posjetitelj i/ili kupac ispunjavanjem obrasca prilikom registracije ili kupovine na www.nicolasconceptstore.co potvrđuje točnost i potpunost pruženih informacija, uključujući osobne podatke.

Članak II - Suglasnost


Kada nam pružite osobne podatke za registraciju, izvršenje transakcije, potvrdu vaše kreditne kartice, narudžbu, dostavu ili povrat novca, suglasni ste s našim prikupljanjem tih podataka i koristimo ih isključivo za taj specifični razlog.

Ako zatražimo vaše osobne podatke u sekundarnu svrhu, poput marketinga ili newslettera, izravno ćemo zatražiti vaš izričiti pristanak ili ćemo vam dati mogućnost da to ne učinite.

Kako mogu povući svoju suglasnost?

Ako se predomislite, možete povući svoju suglasnost da vas kontaktiramo, nastavimo prikupljati, koristiti ili otkrivati vaše podatke u bilo koje vrijeme kontaktiranjem nas na ncsfashiongroup@gmail.com ili poštom na: NCS FASHION GROUP DOO, Uzun Mirkova 4, 11000 Beograd, Republika Srbija.

Članak III - Otkrivanje


Vaše lične informacije možemo otkriti samo ukoliko je to zahtevano zakonom ili u suprotnosti sa našim Uslovima poslovanja.

Članak IV - Prodavnica


Domaćin naše online prodavnice je Shopify Inc. Oni nam pružaju online platformu za elektronsku trgovinu koja nam omogućava da prodajemo naše proizvode i usluge.

Informacije o karticama i personalizovane sigurnosne karakteristike se ne čuvaju na Shopify platformi, tj. van ISP sistema sa Banca Intesa sertifikatom.


Članak V - Usluge trećih strana


Općenito, davatelji usluga trećih strana koje koristimo prikupljaju, koriste i otkrivaju vaše informacije u mjeri u kojoj je to potrebno za obavljanje usluge koju nam pružaju.

Međutim, određeni davatelji usluga trećih strana, poput usluga plaćanja i drugih procesora plaćanja, imaju vlastite politike privatnosti u vezi s informacijama koje nam je potrebno pružiti za vaše kupovine.

Za te davatelje usluga trećih strana preporučujemo da pročitate njihovu politiku privatnosti kako biste razumjeli kako će se postupati s vašim osobnim informacijama.

Posebno imajte na umu da se neki davatelji mogu nalaziti u drugoj jurisdikciji od vas ili nas. Stoga, ako odaberete nastaviti s transakcijom koja uključuje usluge davatelja treće strane, vaše informacije mogu postati predmetom zakona jurisdikcije ili njenih koristi.

Kada napustite web stranicu naše trgovine ili budete preusmjereni na web stranicu ili aplikaciju treće strane, više ne djelujete u skladu s ovom politikom privatnosti ili našim poslovnim uvjetima.

Kada kliknete na veze u našoj online trgovini, one vas mogu odvesti s naše web stranice. Nismo odgovorni za politike privatnosti drugih web stranica i potičemo vas da pročitate njihove politike privatnosti.

Članak VI - Sigurnost


Da bismo zaštitili vaše osobne informacije, poduzet ćemo razumne mjere opreza i slijediti najbolje prakse industrije kako bi se osiguralo da se neprimjereno ne izgube, zloupotrijebe, pristupe, otkriju, izmijene ili unište.

Ako nam pružite podatke o svojoj kreditnoj kartici, podaci se šifriraju pomoću tehnologije Secure Layer (SSL) i pohranjuju se s AES-256 šifriranjem. Nadgledamo sve zahtjeve PCI-DSS-a i primjenjujemo dodatne općenito prihvaćene standarde industrije.

Članak VII - Obaveštenje o kolačićima


Da bismo osigurali pravilan rad ovih web-sajtova i obezbedili najbolje moguće korisničko iskustvo, ponekad na vaš uređaj skladištimo male podatkovne datoteke poznate kao kolačići. Većina velikih web-sajtova to čini. Nastavkom pregledanja i korišćenja web-sajta www.nicolasconceptstore.co prihvatate upotrebu kolačića.

Kolačić je mala tekstualna datoteka koja se skladišti na vašem računaru ili mobilnom uređaju kada posetite određeni web-sajt. Pomoću kolačića web-sajt pamti vaše radnje i podešavanja (kao što su prijava, jezik, veličina fonta i druga željena podešavanja prikaza) tokom dužeg vremenskog perioda, tako da ih ne morate ponovo unositi svaki put kada se vratite na sajt ili pregledate njegove različite stranice.

Evo liste kolačića koje koristimo:

_session_id, jedinstvena oznaka po sesiji, omogućava Shopify-u da skladišti informacije o vašoj sesiji (preporuka, stranica na koju ste stigli, itd.);

_shopify_visit, bez podataka, čuva se 30 minuta od poslednje posete, koristi se od strane dobavljača usluga statistike na internetu na našem web-sajtu da bi se zabeležio broj poseta;

_shopify_uniq, podaci se ne čuvaju, ističe u ponoć (u odnosu na posetioca) sledećeg dana, broji broj poseta prodavnici od strane jednog kupca;

cart, jedinstvena oznaka, prisutna dve nedelje, skladišti informacije o sadržaju korpe;

_secure_session_id, jedinstvena oznaka po sesiji;

storefront_digest, jedinstvena oznaka, nije navedena ako prodavnica ima lozinku, koristi se za utvrđivanje da li trenutni posetilac ima pristup.

Možete kontrolisati i / ili brisati kolačiće po želji. Za više informacija posetite: aboutcookies.org, Možete izbrisati sve kolačiće koji su već skladišteni na vašem računaru, a većina podešavanja pregledača omogućava vam da sprečite njihovo skladištenje. Ako blokirate kolačiće, možda ćete morati ručno prilagođavati neka podešavanja koja želite svaki put kada posetite sajt, a neke usluge i funkcije možda neće biti dostupne.

Članak VIII - Odrasli


Korišćenjem ove stranice potvrđujete da ste punoletni u svojoj zemlji prebivališta.

Maloletnici ili zavisnici mogu koristiti sajt samo uz prisustvo zakonskog zastupnika.


Članak IX - Promene u politici privatnosti


Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku promenimo ovu politiku privatnosti. Promene i objašnjenja stupaju na snagu odmah nakon objavljivanja na sajtu. Ukoliko napravimo značajne promene u ovoj politici privatnosti, obavestićemo vas ovde da je ažurirana, kako biste bili upoznati sa informacijama koje prikupljamo, kako ih koristimo i pod kojim uslovima, ako ih ima, koristimo i/ili otkrivamo.

Ukoliko naš online prodavnica bude kupljena ili spojena sa drugom kompanijom, vaše informacije mogu biti prosleđene novim vlasnicima kako bismo nastavili sa prodajom proizvoda.

PITANJA I KONTAKT

Ukoliko želite da: pristupite, ispravite, izmenite ili izbrišete lične informacije koje o vama imamo, podnesete pritužbu ili jednostavno želite više informacija, kontaktirajte nas na ncsfashiongroup@gmail.com ili putem pošte na adresu:

NCS FASHION GROUP DOO, Uzun Mirkova 4, 11000 Beograd.

------------- EN -------------

Article I - Statement on the Protection and Collection of Personal Information


NCS FASHION GROUP DOO undertakes to protect customers' personal data by collecting only the essential, essential customer data necessary to meet our obligations; informs customers of how they use the information they collect, regularly gives users the ability to use their information, including the ability to decide if their name should be removed from the lists used in marketing campaigns. All customer data is strictly kept and is only available to employees who need it. All current and future employees of the Mediterranean Seven d.o.o. and business partners are responsible for respecting the principle of privacy.


Email Marketing (Newsletter): With your permission, we may email you about our store, new products, and other changes. Every user has the opportunity to subscribe to our newsletter when registering. If you are not a registered user or buyer you still wish to receive our notices, you can subscribe to our newsletter located at the bottom right of the front page. Each user has the option to unsubscribe to our newsletter at any time by contacting us at ncsfashiongroup@gmail.com.

The visitor and / or customer by completing the form when registering or purchasing at www.nicolasconceptstore.co confirms the accuracy and completeness of the information provided, including personal information.

Article II - Consent

When you provide us with personal information to register, complete a transaction, confirm your credit card, order, deliver, or refund, we agree that you consent to our collection of this information and we use it solely for this specific reason.

If we ask for your personal information for a secondary reason, such as marketing or a newsletter, we will either ask you directly for your explicit permission or we will give you the opportunity not to.

How can I withdraw my consent?

If you change your mind, you can withdraw your consent to be contacted, to continue to collect, use or disclose your information, at any time by contacting us at ncsfashiongroup@gmail.com or by mail to: NCS FASHION GROUP DOO, Uzun Mirkova 4, 11000 Beograd, Republic of Serbia.Article III - Discovery


We may disclose your personal information only if required by law or in violation of our Terms of Business.Article IV - ShopThe host of our online store is Shopify Inc. They provide us with an online e-commerce platform that allows us to sell our products and services.

Card information and personalized security features are not stored on Shopify, that is, outside the ISP system with Banca Intesa Certified.Article V - Third Party ServicesIn general, the third party service providers we use will collect, use and disclose your information to the extent necessary to perform the service they provide to us.

However, certain third-party service providers, such as payment services and other payment processors, have their own privacy policies with respect to the information we need to provide for your purchase transactions.

For these third-party service providers, we recommend that you read their privacy policy so you can understand how they will treat your personal information.

In particular, please be aware that some providers may be located in or have content in a different jurisdiction than you or us. So, if you choose to continue with a transaction involving the services of a third party provider, then your information may become subject to the law of the service provider's jurisdiction or its benefits.

Once you leave our store's website or are redirected to a third-party website or application, you no longer operate this Privacy Policy or our Terms of Business.

When you click on the links in our online store, they may reject you from our website. We are not responsible for the privacy policies of other websites and encourage you to read their Privacy Policies.


Article VI - SecurityTo protect your personal information, we will take reasonable precautions and follow industry best practices to ensure that it is not appropriately lost, misused, accessed, disclosed, altered or destroyed.

If you provide us with your credit card information, the data is encrypted using Secure Layer (SSL) technology and stored with AES-256 encryption. We monitor all PCI-DSS requirements and implement additional generally accepted industry standards.Article VII - Cookie notificationTo ensure the proper functioning of these websites and to ensure the best possible user experience, we sometimes store small data files known as cookies on your devices. Most great websites do the same. By continuing to browse and use the website www.nicolasconceptstore.co you accept the use of cookies.

A cookie is a small text file that is stored on your computer or mobile device when you visit a particular website. With cookies, a website remembers your actions and settings (such as login, language, font size, and other preferred display settings) over a long period of time, so you don't have to re-enter them every time you return to the site or browse its various pages.Here is a list of cookies we use:

_session_id, a unique tag per session, allows Shopify to store information about your session (recommendation, landing page, etc.);

_shopify_visit, no data, kept for 30 minutes since last visit, used by the internet statistics service provider on our website to record the number of visits;

_shopify_uniq, data not held, expires at midnight (relative to visitor) the next day, counts the number of visits to the store by one customer;

cart, a unique tag, present for two weeks, stores information about the contents of the cart;

_secure_session_id, unique tag, per session;

storefront_digest, unique tag, unspecified if the store has a password, used to determine if the current visitor has access

You can control and / or delete cookies as you wish. For more information, visit: aboutcookies.org, You can delete all cookies already stored on your computer, and most browser settings allow you to block them from being saved. If you block cookies, you may need to manually adjust some of the settings you want each time you visit the site, and some services and features may not be available.Article VIII - AdultsBy using this site, you confirm that you are of legal age in your country of residence.

Minors or addicts can use the site only with a legal representative.Article IX - Changes to the Privacy PolicyWe reserve the right to change this Privacy Policy at any time. Changes and clarifications take effect immediately after publication on the website. If we make significant changes to this Privacy Policy, we will notify you here that it has been updated so that you are aware of what information we collect, how we use it, and under what conditions, if any, we use and / or disclose it.

If our online store is purchased or merged with another company, your information may be passed on to new owners so that we can continue to sell the product.QUESTIONS AND CONTACT

If you would like to: access, correct, amend or delete the personal information we hold about you, report a complaint, or simply want more information, please contact us at ncsfashiongroup@gmail.com or by post at

NCS FASHION GROUP DOO, Uzun Mirkova 4, 11000 Beograd, Republic of Serbia.